મારા વિષે

હું પૂર્ણાંક છું.

હું મારા વિષે પછી ક્યારે નીરાંતે જણાવીશ.